Miesiąc: Październik 2015

Projektowanie gniazda produkcyjnego

Proces produkcyjny występuje wszędzie tam, gdzie chodzi o najszerzej pojętą produkcję, czyli w przemyśle, budownictwie, rolnictwie itd. Występuje również w sferze usług związanych z działalnością przemysłową, budowlaną czy rolniczą, np. remonty maszyn i urządzeń, wytwarzanie i przesyłanie energii, wytwarzanie oprogramowania, przetwarzanie i przesyłanie informacji. Proces produkcyjny to uporządkowany ciąg działań, w którego efekcie użytkownik otrzymuje produkty (tj. wyroby) lub usługi. Jeżeli chodzi o system produkcyjny, to można go interpretować jako statyczne i dynamiczne kombinacje zasobów transformujących zasilenia wejściowe (procesy, przedmioty pracy, środki pracy, informacje) w wyjścia, lub w postaci informacji. Główną funkcją tego systemu jest realizacja przemysłowego procesu produkcji....

Czytaj

Różne rodzaje struktur w służbie jakości

W strukturze smukłej istnieje relatywnie wiele szczebli, komórki organizacyjne są niewielkich rozmiarów, jest mała rozpiętość kierowania na poszczególnych poziomach. Niewielka rozpiętość kierowania umożliwia instruowanie i bieżącą kontrolę, co ma znaczenie w przypadku nisko wykwalifikowanego lub też mało doświadczonego personelu. Rozwiązanie to wymaga jednak zwiększonych kosztów (płace kierowników), jak również zwiększenia wysiłków, mających na celu koordynację działań wielu odrębnych komórek organizacyjnych. W strukturze płaskiej wszystkie te charakterystyki kształtują się odwrotnie: jest niewiele szczebli zarządzania, komórki organizacyjne oraz rozpiętość kierowania są duże, jest ona z reguły bardziej rozbudowana w poziomie, co przy nadmiernym w stosunku do warunków spłaszczeniu może powodować niesprawność...

Czytaj

Rodzaje kontroli w przemyśle oraz rodzaje struktur służby jakości

W praktyce przemysłowej rozróżnia się kilka rodzajów kontroli. W zależności od tego w jakiej fazie procesu produkcyjnego dokonywana jest kontrola którego z czynników dotyczy, rozróżnia się: Kontrolę wstępną – obejmuje sprawdzenie zgodności z ustalonymi wymaganiami materiałów produkcyjnych i pomocniczych, półfabrykatów części i zespołów dostarczonych do przedsiębiorstwa. Kontrolę bieżącą – odbywa się w trakcie realizacji procesu technologicznego i polega na eliminowaniu z procesu wadliwie wykonanych przedmiotów w celu uniknięcia ich dalszej obróbki. Obejmuje również, obok kontroli między poszczególnymi operacjami obróbki części oraz montażu podzespołów i zespołów, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny technologicznej. Kontrolę ostateczną – dotyczącej każdej gotowej części, podzespołu, zespołu...

Czytaj

Warunki wyodrębnienia i zadania służby jakości

Na jakość produkcji ma wpływa bardzo wiele różnorodnych czynników i błędem było zwracanie uwagi jedynie na fazę produkcyjną, tak jak to robiono do niedawna. Błędu tego uniknęły kompleksowe metody sterowania jakości, które opierają się na tezie, że na jakość wyrobu mają wpływ wszystkie fazy istnienia wyrobu (faza przedprodukcyjna, produkcyjna i poprodukcyjna). Dotyczy to: Studiów i założeń projektowych, Opracowania projektu, produkcji, Produkcji, Sprzedaży, Użytkowania. Wszystkie te fazy w celu zapewnienia optymalnego poziomu jakości wyrobu muszą być ze sobą ściśle powiązane. Stopień powiązań pomiędzy poszczególnymi fazami w zależności od rodzaju wyrobu może być różny. Wszelkie jednak informacje o odchyleniach od wcześniejszych...

Czytaj