Dziedziny naukowe stanowią grupy dyscyplin naukowych, które są ukształtowane w sposób trwały i w obrębie których można nadawać stopnie oraz tytuły naukowe. Sprawa ta uregulowana jest prawnie – wyodrębnia je uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, która wydana została w 2011 roku.

Dziedziny naukowe podzielone zostały na dwadzieścia jeden kategorii. Nauki biologiczne obejmują takie dyscypliny naukowe jak m.in. biofizyka, biologia, botanika, fizjologia, systematyka, zoologia, ekologia. Na nauki chemiczne składają się biochemia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska i technologia chemiczna. Nauki ekonomiczne dzielą się z kolei na ekonomię, finanse, nauki o zarządzaniu oraz towaroznawstwo.

Dziedziny naukowe to także inne nauki, a w tym nauki farmaceutyczne, na które składa się wiele dyscyplin, a w tym farmakologia, chemia leków, bromatologia i biotechnologia farmaceutyczna. Jeżeli idzie o zagadnienie „dziedziny naukowe” w jego ramach mieszczą się też nauki fizyczne, a wśród nich nie tylko fizyka, ale też geofizyka, biofizyka i astronomia. Są także nauki humanistyczne, których dyscyplin jest bardzo wiele; najpopularniejsze z nich to dziennikarstwo, filozofia, historia, językoznawstwo, pedagogika, polonistyka, psychologia i teologia.

Na dziedziny naukowe składają się również nauki leśne, czyli leśnictwo i drzewnictwo, a także nauki medyczne – m.in. medycyna, stomatologia, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dziedziny naukowe to pojęcie mieszczące w sobie też nauki o Ziemi, a wśród nich geodezję, geofizykę, geografię i geologię. Nie może zabraknąć i nauk prawnych, które mają bardzo szeroki zakres, a wyróżnia się zwykle trzy główne działy: dogmatykę prawa, ogólne nauki o prawie oraz nauki historycznoprawne; te z kolei dzielą się na wiele dyscyplin naukowych związane z prawem cywilnym, administracyjnym, karnym , filozofią prawa, historią prawa itp.

Kategorię dziedziny naukowe stanowią także nauki rolnicze, czyli m.in. agronomia, kształtowanie środowiska, ogrodnictwo, ochrona roślin i rybactwo. Z kolei nauki techniczne to wiele różnorodnych dyscyplin, a wśród nich elektronika, budownictwo, górnictwo, informatyka, mechanika, metalurgia, transport i telekomunikacja. Zabraknąć nie może nauk weterynaryjnych, która ma swoje nauki podstawowe (np. anatomia, fizjologia, farmacja weterynaryjna), nauki kliniczne (np. toksykologia, chirurgia, choroby wewnętrzne) oraz diagnostykę: obrazową, laboratoryjną i sprzęt medyczny.

W spisie pod tytułem „dziedziny naukowe” znajdziemy również nauki wojskowe, które obejmują nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o obronności. Oprócz tego znajdują się tam także sztuki muzyczne, a w nich dyrygenturę, instrumentalistykę, kompozycję i teorię muzyki, reżyserię dźwięku, rytmikę i taniec oraz wokalistykę. Inną dziedziną naukową są sztuki plastyczne. W pojęciu tym mieści się m.in. malarstwo, rysunek, grafika, architektura, rzeźba, scenografia i lalkarstwo.

To oczywiście nie wszystko. Należy pamiętać tez o tym, że dziedziny naukowe to też nauki matematyczne, nauki o kulturze fizyczne, nauki teologiczne, sztuki filmowe ora sztuki teatralne.