Niedofinansowanie nauki to jedna z przyczyn zastoju gospodarki, charakterystyczne jest to dla państw, które się rozwijają, mają więc jeszcze wiele do zrobienia w wielu dziedzinach. Odpowiednio finansowana nauka to jest jeden z elementarnych czynników, o które należy zadbać, jeśli dane państwa faktycznie ma się dobrze rozwijać. To ma niebagatelne znaczenie, jeśli chodzi o rozwój gospodarki, o budowanie konkurencyjności. Państwa, w których nauka jest niedofinasowana, nie mogą konkurować z innymi. Stają się prędzej czy później zagłębiem taniej siły roboczej, miejscem pracy odtwórczej, a nie kreatywnej, naukowej, związanej z wytwarzaniem czego, z wdrażaniem nowych pomysłów itd. od tego właśnie są naukowcy – mają oni za zadanie wymyślać, tworzyć nowe rozwiązania, kształtować nowoczesne państwo, dawać nowe możliwości rozwoju, szukania nowych rozwiązań dla gospodarki. Grant naukowy może być więc dla takiego młodego naukowca ważną pomocą. To ma wielkie znaczenie, gdyż dzięki tym grantom, nauka może się rozwijać jak należy. Grant naukowy to forma finansowania nauki, finansowe wsparcie, przeznaczone dla naukowca, grupy naukowców. Te pieniądze mają być zagospodarowane na badania naukowe. Tak więc osoba, która chce się ubiegać o grant naukowy musi wykazywać się pewną zaradnością. Mus się wyróżnić na tle innych młodych naukowców, z którymi konkuruje. Przede wszystkim musi mieć pomysł, odpowiednio przygotowany plan pracy naukowej, jakieś wstępne osiągniecia. Taka osoba powinna potrafić udowodnić, że te pieniądze, ten grant naukowy ma jej pomoc w osiągnieciu konkretnego celu badawczego. Grant naukowy może dotyczyć więc różnych dziedzina nauki. Tego typu wsparcie finansowe może być przekazywane przez instytucje publiczne, rządowe, ale również pieniądze te mogą pochodzić z różnych programów unijnych. Fundatorami mogą być także osoby prywatne, stowarzyszenia, firmy. Grant naukowy przyzwany przez firmę z danej branży ma najczęściej na celu poprawienie swojego prestiżu, budowanie pozytywnego wizerunku daje firmy, jako tej, która wspiera naukę. Może mieć tako także potem realne korzyści finansowe – np. dana firma będzie korzystać z rozwiązań, które uda się na drodze badań naukowych wdrożyć. Tak więc to powiązanie biznesu z nauką w tym wymiarze jest szczególnie widoczne. Grant naukowy to jest zawsze jakaś forma wyróżnienia dla danego młodego naukowca, ale także pewne wyzwanie. Dlatego takie ważne jest, by umieć to w pełni wykorzystać. Oczywiście to są pieniądze, które muszą być wydane zgodnie z ustaleniami – jest ściśle określone, na co dana suma ma być wydana. Całość musi mieć więc konkretne uzasadnienie, dzięki czemu jest większa pewność, że pieniądze trafiające do naukowców faktycznie posłużą do prowadzenia określonych badań naukowych. Niektóre dyscypliny naukowe wymagają siłą rzeczy większych nakładów. Na pewno w przypadku dziedzin humanistycznych te nakłady są mniejsze, bo też niższe są koszty. W przypadku innych dziedzin, przyrodniczych, ścisłych – tutaj już na ogół większe są wydatki związane z badaniami.