W strukturze smukłej istnieje relatywnie wiele szczebli, komórki organizacyjne są niewielkich rozmiarów, jest mała rozpiętość kierowania na poszczególnych poziomach. Niewielka rozpiętość kierowania umożliwia instruowanie i bieżącą kontrolę, co ma znaczenie w przypadku nisko wykwalifikowanego lub też mało doświadczonego personelu. Rozwiązanie to wymaga jednak zwiększonych kosztów (płace kierowników), jak również zwiększenia wysiłków, mających na celu koordynację działań wielu odrębnych komórek organizacyjnych.

W strukturze płaskiej wszystkie te charakterystyki kształtują się odwrotnie:

  • jest niewiele szczebli zarządzania,

  • komórki organizacyjne oraz rozpiętość kierowania są duże,

  • jest ona z reguły bardziej rozbudowana w poziomie, co przy nadmiernym w stosunku do warunków spłaszczeniu może powodować niesprawność w tym układzie, co może się objawiać w trudnościach precyzyjnego podziału pracy, przeciążeniu, ośrodków decyzyjnych, zakłóceniach przepływu informacji, trudnościach koordynacji poziomej.

Istota struktury liniowej: oparte o zasady ilościowego podziału pracy w zarządzaniu.

Zalety:

– prosto i jasno określone zakresy uprawnień i odpowiedzialności

– jednoosobowe kierownictwo

– łatwa koordynacja i kontrola

– szybkość podejmowania decyzji

– poczucie stabilności i pewności na poszczególnych szczeblach

– możliwość szybkiego awansu efektywnych kierowników liniowych

– efektywność w rozwiązywaniu konfliktów

Wady:

– pomijanie zasady specjalizacji czynności kierowniczych

– mała elastyczność i podatność na zmiany

– skłonność do formalizacji

– niebezpieczeństwo zniekształcania informacji przez nadmiernie wydłużenie kanałów informacyjnych

– nadmierna centralizacja

Istota struktury funkcjonalnej: podstawa – jakościowy podział pracy w zarządzaniu: specjalizacja stanowisk kierowniczych wg zakresów funkcji, sprzężenia funkcyjne nie pokrywają się z zależnościami hierarchicznymi.

Zalety:

– fachowość podejmowania decyzji (specjalizacja czynności kierowniczych)

– skrócenie dróg przesyłania informacji

– zwiększenie elastyczności organizacji i jej możliwości przystosowywania do zmian otoczenia

– odbiurokratyzowanie organizacji

Wady:

– brak jednoosobowego kierownictwa

– nakładanie się i krzyżowanie uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności

– częste sytuacje konfliktowe

– skomplikowana sieć komunikacyjna

– trudności w koordynacji i kontroli

– brak poczucia stabilności i pewności na poszczególnych szczeblach

Istota struktury liniowo – sztabowej: uznanie konieczności jakościowego podziału pracy w zarządzaniu, jednak przy równoczesnym przestrzeganiu zasady jedności rozkazodawstwa

Zalety:

– zasada zachowanie 1-osobowego kierownictwa

– zasada zachowania jedności kierowania

– szybkość podejmowania decyzji

– odciążenie komórek liniowych

– prosta i przejrzysta konstrukcja

Wady:

– zagrożenie wystąpieniem konfliktów pomiędzy linią i sztabem (sztab posiada wiedzę zaś komórki liniowe władzę)

– skłonność do przejmowania przez komórki sztabowe funkcji komórek liniowych bez ponoszenia przez nie odpowiedzialności