Proces produkcyjny występuje wszędzie tam, gdzie chodzi o najszerzej pojętą produkcję, czyli w przemyśle, budownictwie, rolnictwie itd. Występuje również w sferze usług związanych z działalnością przemysłową, budowlaną czy rolniczą, np. remonty maszyn i urządzeń, wytwarzanie i przesyłanie energii, wytwarzanie oprogramowania, przetwarzanie i przesyłanie informacji.

Proces produkcyjny to uporządkowany ciąg działań, w którego efekcie użytkownik otrzymuje produkty (tj. wyroby) lub usługi.

Jeżeli chodzi o system produkcyjny, to można go interpretować jako statyczne i dynamiczne kombinacje zasobów transformujących zasilenia wejściowe (procesy, przedmioty pracy, środki pracy, informacje) w wyjścia, lub w postaci informacji.

Główną funkcją tego systemu jest realizacja przemysłowego procesu produkcji. System produkcyjny można podzielić na szereg współpracujących podsystemów, takich jak: podsystem technicznego przygotowania produkcji, produkcji podstawowej, transportu, narzędziowy itp.

Natomiast jeśli chodzi o gniazdo produkcyjne, to wyróżniamy dwa jego rodzaje: gniazdo potokowe i gniazdo nie potokowe. Gniazda potokowe mogą być znacznie zróżnicowane pod względem liczności asortymentu, stopnia podobieństwa technologiczno – organizacyjnego, średniej zdolności obciążeniowej operacji i długości marszrut technologicznych. Przyjmuje się, że dla gniazda potokowego podobieństwo przedmiotów nie musi być duże (ρ = 0,65÷0,85), a wskaźnik zmienności robót f = 2÷10.

Gniazdo nie potokowe jest to jednostka produkcyjna, w której podobieństwo technologiczno – organizacyjne przedmiotów w zbiorze wynosi ok. 50% (wskaźnik f ≈ 0,5), a zmienność robót jest stosunkowo wysoka (f = 10÷30).

W przedsiębiorstwie zarząd powinien również zwracać nie tylko uwagę na produkcję, ale również, a może przede wszystkim na wskaźniki finansowe, które pokazują nam, czy firma jest w dobrej kondycji czy też nie. Do najczęściej sprawdzanych wskaźników należą:

  • Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) – informuje o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań w oparciu o aktywa obrotowe. Uznaje się, iż bezpieczny poziom wskaźnika bieżącej płynności powinien oscylować w granicach 100 – 200%.

  • Wskaźnik szybkiej płynności różni się od wskaźnika bieżącej płynności tym, że z aktywów obrotowych eliminowane są mało płynne zapasy i rozliczenia międzyokresowe. Wskaźnik ten powinien kształtować się na poziomie 100%.

  • Wskaźnik obrotu należnościami jest wskaźnikiem należącym do grupy wskaźników weryfikujących aktywność (sprawność) finansową badanej firmy. Wskaźnik ON informuje, ile razy (przeciętnie) Twoja firma inkasowała należności od odbiorców. Według standardów zachodnich wskaźnik ten powinien oscylować w granicach 70 – 100%.

  • Wskaźnik cyklu inkasa należności w dniach (days’ sales In receivables) – ich stan odnosi się do osiągniętych średnich dziennych przychodów ze sprzedaży.

  • Wskaźnik cyklu spłaty zobowiązań krótkoterminowych (current liabilities turnover) – wskaźnik pokazuje okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych przychodami ze sprzedaży.