Na jakość produkcji ma wpływa bardzo wiele różnorodnych czynników i błędem było zwracanie uwagi jedynie na fazę produkcyjną, tak jak to robiono do niedawna. Błędu tego uniknęły kompleksowe metody sterowania jakości, które opierają się na tezie, że na jakość wyrobu mają wpływ wszystkie fazy istnienia wyrobu (faza przedprodukcyjna, produkcyjna i poprodukcyjna). Dotyczy to:

 • Studiów i założeń projektowych,

 • Opracowania projektu, produkcji,

 • Produkcji,

 • Sprzedaży,

 • Użytkowania.

Wszystkie te fazy w celu zapewnienia optymalnego poziomu jakości wyrobu muszą być ze sobą ściśle powiązane. Stopień powiązań pomiędzy poszczególnymi fazami w zależności od rodzaju wyrobu może być różny. Wszelkie jednak informacje o odchyleniach od wcześniejszych ustaleń w każdej z faz muszą w formie sprzężenia zwrotnego trafić do centrum sterującego, a stamtąd już w formie decyzji zapewniającej odpowiednią jakość komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za te odchylenia. Niektóre informacje trafiają do poszczególnych faz bezpośrednio, co czyni system bardziej operatywnym.

Podstawowym zadaniem każdego przedsiębiorstwa przemysłowego jest produkcja wyrobów odznaczających się wysokim poziomem jakości. Niski poziom jakości wyrobów przemysłowych oznacza ponoszenie określonych strat społecznych, co prowadzi w konsekwencji do:

 • Obniżania możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa (powstające braki produkcyjne powodują bezużyteczne obciążenie maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz bezużyteczną pracę robotnika, a także zakłócają przebieg procesu produkcyjnego),

 • Obniżenia wydajności pracy,

 • Wzrostu kosztów produkcji dobrych wyrobów (koszty wyrobów wybrakowanych obciążają wyroby dobre),

 • Obniżania zysków ze sprzedaży itp.

Głównym zadaniem służby jakości w fazie produkcyjnej jest wykrywanie braków produkcyjnych i niedopuszczanie ich do dalszych etapów procesu produkcyjnego, a w przypadku wyrobu gotowego niedopuszczenie go do sprzedaży. Jakkolwiek jest to podstawowe zadanie, jednak ujawnienie faktu powstawania braków jest ze strony kontroli jakości działaniem biernym. Dlatego w ramach kontroli i nadzoru nad jakością produkcji komórki kontroli jakości współpracują z innymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa w zakresie czynnego oddziaływania na jakość wyrobów, zapobiegania powstawania braków, wykrywania przyczyn ich powstawania oraz likwidowania tych przyczyn. Stanowi to swego rodzaju działalność profilaktyczną, nieodzowną dla współczesnego, nowoczesnego spełniania zadań stojących przed kontrolą jakości w odróżnieniu od tradycyjnego jej funkcjonowania, ograniczającego się jedynie do wykrywania braków.

Kontrolne zadania służba jakości realizuje przez:

 • Prowadzenie kontroli jakościowej zakupionych materiałów, półfabrykatów, części składowych wyrobów oraz pomocy warsztatowych,

 • Realizowanie kontroli procesu wykonania produkcji na wszystkich jej etapach,

 • Przeprowadzenie kontroli jakościowej gotowych wyrobów przed ich przekazaniem
  z wydziału produkcyjnego do magazynu wyrobów,

 • Sprawowanie nadzoru nad całością spraw związanych z brakami produkcyjnymi.